Saturday, July 20, 2024
Homeข่าวน่าสนใจกรังด์ปรีซ์ฯ รับมอบประกาศเกียรติคุณ สถานประกอบกิจการต้นแบบปลอดยาเสพติด

กรังด์ปรีซ์ฯ รับมอบประกาศเกียรติคุณ สถานประกอบกิจการต้นแบบปลอดยาเสพติด

          บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดยนางสาวปิดนุช  แจ่มศิริพรหม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้า/ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมายให้นายสุรศักดิ์ จรินทร์ทอง ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ สายการผลิต เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับมอบประกาศเกียรติคุณ สถานประกอบกิจการต้นแบบปลอดยาเสพติด  โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งมีนายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เป็นประธานฯ และมอบประกาศเกียรติคุณ แก่สถานประกอบกิจการที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการปัญหายาเสพติด พร้อมร่วมกันแสดงสัญลักษณ์ และการกล่าวคำปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวง รัชกาลที่ 10 โดยมีนายจ้าง ลูกจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการ ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) กรมส่งเสริมสุขภาพจิต สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร องค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐ/เอกชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานกว่า 300 คน  ใน “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” วันที่ 26 มิถุนายน 2566  ณ ห้องประชุมกระทรวงแรงงาน ชั้น ถนนมิตรไมตรี     ดินแดง กรุงเทพฯ

โดยองค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อให้ทุกประเทศทั่วโลกตระหนักถึงภัยคุกคามของยาเสพติด ซึ่งประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์ในการต่อต้านยาเสพติดร่วมกับประชาคมโลกเรื่อยมา กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจกำกับดูแลและคุ้มครองแรงงาน ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ มีวัตถุประสงค์เพื่อไม่ให้แรงงานเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดในทุกรูปแบบ  รวมถึงดูแลให้สถานประกอบกิจการให้เป็นพื้นที่ปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน ผ่านการดำเนินโครงการส่งเสริมระบบการจัดการด้านยาเสพติด ได้แก่ โครงการโรงงานสีขาว และมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) ซึ่งในปี 2565 ที่ผ่านมานั้น มีสถานประกอบกิจการทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการโรงงานสีขาว จำนวน 1,693 แห่ง ลูกจ้างหรือแรงงาน ที่เกี่ยวข้อง 64,654 คน และตลอดโครงการฯ ที่ผ่านมาได้รับการรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) ไปแล้วกว่า 900 แห่ง

ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  ได้ร่วมยึดถือปฏิบัติ และยืนยันเจตนารมณ์ในการต่อต้านยาเสพติด ภายใต้กรอบแนวคิด “รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด” เพื่อเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อน ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้ตระหนักถึงภัยคุกคามของปัญหายาเสพติด ที่ยังคงเป็นวาระสำคัญของชาติ และยังส่งผลผลกระทบต่อมวลมนุษยชาติทั่วโลกอีกด้วย

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

- Advertisment -
กรังด์ปรีซ์ฯ รับมอบประกาศเกียรติคุณ สถานประกอบกิจการต้นแบบปลอดยาเสพติด

          บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดยนางสาวปิดนุช  แจ่มศิริพรหม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้า/ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมายให้นายสุรศักดิ์ จรินทร์ทอง ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ สายการผลิต เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับมอบประกาศเกียรติคุณ สถานประกอบกิจการต้นแบบปลอดยาเสพติด  โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งมีนายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เป็นประธานฯ และมอบประกาศเกียรติคุณ แก่สถานประกอบกิจการที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการปัญหายาเสพติด พร้อมร่วมกันแสดงสัญลักษณ์ และการกล่าวคำปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวง รัชกาลที่ 10 โดยมีนายจ้าง ลูกจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการ ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) กรมส่งเสริมสุขภาพจิต สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร องค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐ/เอกชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานกว่า 300 คน  ใน “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” วันที่ 26 มิถุนายน 2566  ณ ห้องประชุมกระทรวงแรงงาน ชั้น ถนนมิตรไมตรี     ดินแดง กรุงเทพฯ

โดยองค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อให้ทุกประเทศทั่วโลกตระหนักถึงภัยคุกคามของยาเสพติด ซึ่งประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์ในการต่อต้านยาเสพติดร่วมกับประชาคมโลกเรื่อยมา กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจกำกับดูแลและคุ้มครองแรงงาน ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ มีวัตถุประสงค์เพื่อไม่ให้แรงงานเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดในทุกรูปแบบ  รวมถึงดูแลให้สถานประกอบกิจการให้เป็นพื้นที่ปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน ผ่านการดำเนินโครงการส่งเสริมระบบการจัดการด้านยาเสพติด ได้แก่ โครงการโรงงานสีขาว และมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) ซึ่งในปี 2565 ที่ผ่านมานั้น มีสถานประกอบกิจการทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการโรงงานสีขาว จำนวน 1,693 แห่ง ลูกจ้างหรือแรงงาน ที่เกี่ยวข้อง 64,654 คน และตลอดโครงการฯ ที่ผ่านมาได้รับการรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) ไปแล้วกว่า 900 แห่ง

ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  ได้ร่วมยึดถือปฏิบัติ และยืนยันเจตนารมณ์ในการต่อต้านยาเสพติด ภายใต้กรอบแนวคิด “รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด” เพื่อเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อน ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้ตระหนักถึงภัยคุกคามของปัญหายาเสพติด ที่ยังคงเป็นวาระสำคัญของชาติ และยังส่งผลผลกระทบต่อมวลมนุษยชาติทั่วโลกอีกด้วย

RELATED ARTICLES