Friday, April 12, 2024

Homeข่าวน่าสนใจนิสสันกับวันเอิร์ธเดย์เพื่อโลกสีเขียว

นิสสันกับวันเอิร์ธเดย์เพื่อโลกสีเขียว

นิสสัน ประเทศไทย ในฐานะศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ของนิสสันในอาเซียน เชื่อมั่นในพลังของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลง โดยการสรรค์สร้างนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และลงมือสร้างการเปลี่ยนแปลงที่จะ ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน ขณะดียวกันก็ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้ความสำคัญกับการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าและระบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า เช่น เทคโนโลยี อี-พาวเวอร์ รวมทั้งการส่งเสริมให้พนักงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดความตระหนักรู้ในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยนิสสันได้ทำงานร่วมกับพันธมิตรทั้งในประเทศและทั่วโลกเพื่อพัฒนากระบวนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งทำให้นิสสันได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) จากกระทรวงอุตสาหกรรมในปี 2565 ที่ผ่านมา

นิสสัน ประเทศไทย ได้นำข้อปฏิบัติในการทำงานและปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงานในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งในส่วนของสำนักงานและโรงงานผลิต เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานใน 4 ด้าน และพัฒนาองค์กรไปสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง ได้แก่ สร้างค่านิยมในการคัดแยกขยะ (Waste Separation), การรีไซเคิลน้ำเพื่อให้การปล่อยน้ำเสียเป็นศูนย์ (Water Recycling and Zero Water Discharge), เพิ่มพื้นที่สีเขียวผ่าน Tree Planting Project และสุดท้ายคือ การใช้พลังงานสะอาดในการผลิตไฟฟ้าผ่านโครงการระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop project) สำหรับนิสสันแล้ว ทุกๆ วันจึงคือวันคุ้มครองโลก คือวัน Earth Day เพื่อตอกย้ำว่า นิสสันในประเทศไทยมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้าพร้อมกับเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันสังคมที่คาร์บอนเป็นกลาง นิสสันจึงส่งเสริมให้พนักงานทุกคนได้ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทุกๆ วันอย่างครบวงจร โดยกิจกรรมต่างๆ ที่นิสสัน ประเทศไทย ดำเนินการอยู่ ล้วนสนับสนุนวิสัยทัศน์ระยะยาว Nissan Ambition 2030เพื่อพัฒนาศักยภาพการขับเคลื่อนสู่อนาคตไปพร้อมกัน

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Most Popular

- Advertisment -
Recent Comments