Saturday, July 20, 2024
Homeข่าวน่าสนใจนิสสัน สนับสนุนโครงการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำสำหรับเด็กและเยาวชน

นิสสัน สนับสนุนโครงการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำสำหรับเด็กและเยาวชน

นิสสันประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย คู่พันธมิตรโครงการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำสำหรับเด็กและเยาวชนของนิสสัน (YLD) ประกอบด้วย ฮาน่า มหารานี ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายสื่อสาร นิสสัน ประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน และนายสุรชัย นิลคำวงศ์  รองประธานสายงานทรัพยากรบุคคลภูมิภาคอาเซียน และสายงานทรัพยากรบุคคลและบริหาร กลุ่มบริษัทนิสสันประเทศไทย ร่วมงานจัดแสดงนิทรรศการแสดงผลความสำเร็จของนักเรียนที่ร่วมโครงการ โดยโครงการนี้มุ่งส่งเสริมการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำให้กับเยาวชนไทย สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของนิสสันในการขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้คนในสังคมไทย ทั้งนี้ มีตัวแทนนักเรียนในโครงการจำนวน 16 โรงเรียน จาก 3 จังหวัด ได้แก่ ระยอง อยุธยา และสมุทรปราการ เข้าร่วมงาน ณ โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา จังหวัดระยอง

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

- Advertisment -
นิสสัน สนับสนุนโครงการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำสำหรับเด็กและเยาวชน

นิสสันประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย คู่พันธมิตรโครงการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำสำหรับเด็กและเยาวชนของนิสสัน (YLD) ประกอบด้วย ฮาน่า มหารานี ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายสื่อสาร นิสสัน ประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน และนายสุรชัย นิลคำวงศ์  รองประธานสายงานทรัพยากรบุคคลภูมิภาคอาเซียน และสายงานทรัพยากรบุคคลและบริหาร กลุ่มบริษัทนิสสันประเทศไทย ร่วมงานจัดแสดงนิทรรศการแสดงผลความสำเร็จของนักเรียนที่ร่วมโครงการ โดยโครงการนี้มุ่งส่งเสริมการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำให้กับเยาวชนไทย สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของนิสสันในการขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้คนในสังคมไทย ทั้งนี้ มีตัวแทนนักเรียนในโครงการจำนวน 16 โรงเรียน จาก 3 จังหวัด ได้แก่ ระยอง อยุธยา และสมุทรปราการ เข้าร่วมงาน ณ โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา จังหวัดระยอง

RELATED ARTICLES