Tuesday, October 3, 2023
HomeUncategorizedมิต ซูบิชิ มอเตอรส์ มอบทองมูล ค่า 5 ล้านบาท แก่ผู้โชคดีจาก มิตซูบิชิ แฮปปี้ แฟน...

มิต ซูบิชิ มอเตอรส์ มอบทองมูล ค่า 5 ล้านบาท แก่ผู้โชคดีจาก มิตซูบิชิ แฮปปี้ แฟน เดือนตุลาคม 2562

มร. โมะริคําซุ ชกกิ กรรมกํารผู้จัดกํารใหญ่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด (ที่ 5 จํากซ้ําย) แสดงควํามยินดีและมอบรํางวัลทองคํามูลค่ํารวม 5 ล้ํานบําท จํากรํายกําร มิตซูบิชิ แฮปปี้ แฟน ลุ้นทองถึงใจ แจกใหญ่ทุกเดือน ให้แก่ผู้โชคดีรวม 43 ท่ําน โดยผู้โชคดี 3 ท่ําน ได้รับรํางวัลที่ 1 เป็นทองคําแท่งมูลค่ํา 100,000 บําทสําหรับแต่ละท่ําน และผู้โชคดี อีก 40 ท่ําน ได้รับรํางวัลที่ 2 เป็นสร้อยคอทองคํามูลค่ํา 5,000 บําท จํากรํายกําร มิตซูบิชิ แฮปปี้ แฟน โดยมีคณะผู้บริหํารร่วมถ่ํายภําพแสดงควํามยินดีในพิธีมอบรํางวัลดังกล่ําว
ทั้งนรี้ํายกํารมิตซูบิชิแฮปปี้แฟนลุ้นทองถึงใจแจกใหญ่ทุกเดือนเป็นแคมเปญส่งเสริมกํารขํายพิเศษ เพื่อกํารส่งเสริมให้เจ้ําของรถยนต์มิตซูบิชิ แนะนําสมําชิกครอบครัวหรือเพื่อนซื้อรถยนต์มิตซูบิชิ รุ่น ใดก็ได้ ซึ่งรํายกํารดังกล่ําวจัดขึ้นระหว่ําง วันที่ 1 มิถุนํายน 2562 – 31 มีนําคม 2563

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Most Popular

- Advertisment -
Recent Comments